Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Idræt og fattigdom

Hvordan bidrager implementering af idræt for handicappede til bekæmpelse af fattigdom?

 

Af Ole Ansbjerg og Jens Boe Nielsen

 

I Civilsamfundsstrategien(den strategi der ligges til grund for arbejde i udviklingslandene), indgår fattigdomsbekæmpelse som en væsentlig faktor, dette gælder også for Projektrådgivningen, som vi ansøger om penge til vores fortsatte engagement i Ghana, hvor vi i samarbejde med GSPD (Ghana Society for Physical Disabled) arbejder på at udvikle handicapidrætten. Spørgsmålet er så om handicapidrætten er med til at bekæmpe fattigdommen i Ghana? Det er mere end vanskeligt at påvise, at implementering af handicapidræt har nogen direkte påvirkning af handicappedes samlede levevilkår i et udviklingsland. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt empiriske studier, som kan dokumentere en sådan sammenhæng. Der er – os bekendt – kun lavet mindre studier af effekten af at implementere idræt for handicappede i udviklingslandene. Dertil kommer, at vi samlet selv har mere end 20 års erfaring med at implementere idræt som erstatning for – eller som supplement til rehabilitering.

Det er ”relevant”, fordi hensigten med indsatserne jo nødvendigvis bør sigte mod at skabe vilkår i modtagerlandet, som gør dem uafhængig af hjælp.

 

Før vi nærmer os et svar på spørgsmålet, vil vi berette en lille historie, som vi fik fortalt af lederen af GSPD i Accra i forbindelse med vores evalueringsbesøg i Accra i Ghana primo august 2006. Denne historie vil senere vende tilbage til som en reference.

 

”Efter vores introduktionskursus, hvor vi præsenterede en række idrætsaktiviteter, etableredes træning i kørestolsbasketball midt i byen hver lørdag for 30 handicappede. Lederen af GSPD i Accra Billy Wilson fortalte, at handicappede kommer lang vejs fra til GSPDs kontor om fredagen, hvor de overnatter for at kunne deltage i træningen lørdag formiddag. På GSPD er andre gået i gang med at reparere gamle kørestole, således at de kan bruges til kørestolsbasketballaktiviteterne. Endelig har man skaffet arbejde til enkelte, således at de kan få råd til transporten og til kørestole. Desuden har aktiviteten på idrætspladsen midt i byen vakt opmærksomhed blandt de forbipasserende”.  

Forudsætninger for at handicapidræt kan have positiv virkning på et lands udvikling

Det er en klar forudsætning for at iværksætte et arbejde med handicapidræt, at vilkårene i landet er således, at man kan begynde at betragte handicappede som en ressource frem for en belastning. Mangler man fornødenheder som mad og et sted at sove, er der naturligvis andre behov, som står før. I udviklingslande, som mangler infrastruktur og som ikke kan fremskaffe basale livsnødvendigheder, har idræt for handicappede derfor ikke reelle vækstbetingelser.

 

Men det gælder for mange udviklingslande (og stadig i mange industrialiserede lande), at fokus på handicappedes muligheder og en beskeden indsats vil forandre en belastning til måske endda en frugtbar ressource.  

Den sundhedsfremmende virkning af at implementere idræt for handicappede

De sundhedsfremmende effekter af idræt er efterhånden velkendte: øget iltoptagelse og dermed udholdenhed, forbedret muskelstyrke, øget smidighed, forbedret neuromuskulær kontrol og dermed koordination, balance, formindsket risiko for osteoporose og hjerte/karsygdomme osv. Et styrket helbred mindsker desuden risikoen for infektioner. Men også på det mentalt sundhedsfremmende område er der dokumenteret positive virkninger af idrætten, det gælder: øget selvtillid og øget selvværd og dermed forøget generel motivation for aktiv deltagelse i samfundslivet. Dette er der også flere studier inden for handicapidrætten, som dokumenterer[1].

 

Især når det gælder udviklingslandene, hvor der kun i sjælden grad er adgang til organiseret rehabilitering kan idrætsaktivitet fungere som et første vigtigt skridt. I et arbejde fra 1996 siger Carol A. Mushett:

 

   ”In recent years sport for athletes with disabilities has moved away from a medical model and towards a sport model. However, the relationship between sport and rehabilitation continues to have relevance. Sports and physical activity can offer a positive alternative in addressing some of the health and wellness needs of people with disabilities. In the absence of rehabilitation services, sports can and often do provide appropriate physical intervention which can reduce the incidence of medical complications and the onset of secondary disability, promote social integration and enhance the quality of people with disabilities”[2]

 

En række studier[3] peger på, at der nu er omkring 500mill. mennesker i verden, som må betragtes som handicappede. Omkring 90% af dem lever i udviklingslandene. Med de fremskridt der i øvrigt sker i mange udviklingslande (forbedret økonomi, forbedret sundhed, forlænget levetidsalder) kan der altså være mange gode grunde til at aktivere handicappede, således at de bliver mere selvhjulpne.  

Historien fra Ghana

Det bringer os tilbage til den lille indledende historie. For den viser nemlig, at et frugtbart samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund, Parasport Danmark og GSPD i Ghana støttet af Projektrådgivningen/DANIDA har fået en – endog meget stærk og positiv virkning. En gruppe på i alt 60 mennesker: de fleste handicappede, har fået viden og informationer om, hvordan man kan organisere og monitorere idrætslige aktiviteter for handicappede. Aktiviteter som kørestolsbasketball, bordtennis, atletik, fodbold for benamputerede og tilpassede rekreative aktiviteter blev præsenteret. Efterfølgende er der etableret træning hver lørdag i foreløbig de fire af aktiviteterne (idet atletik tages op, når man igen får adgang til stadion). To fra kurset udvalgte trænere i hver af de fem idrætter forestår undervisningen hver lørdag, hvor i alt 50 – 60 handicappede deltager. Og der rekrutteres stadigt flere. Trænerne mødes og udveksler erfaringer og forsynes i øvrigt fra Danmark med yderligere materialer, som kan kvalificere dem som undervisere i deres respektive aktiviteter.

 

Billy Wilsons fortælling viser, at etableringen af et sådant træningstilbud har været stærkt motiverende for flere handicappede. På grund af DHF og GSPDs fine arbejde med at skaffe jobs, er nogle af dem blevet motiveret til at udføre et arbejde, som kan give dem mulighed for at deltage i de sportslige aktiviteter. Vi – og de – ved, at disse aktiviteter er fremmende for den fysiske sundhed.

 

Det er naturligvis ønsket om at lave noget sammen: her udøve en idræt, som tiltrækker mange. Og her fremmes og udfordres den enkeltes sociale kompetencer.

 

Hvad Billy Wilson ikke fortæller i historien er, at GSPD har dannet et sportsudvalg bestående af fem handicappede fra fem forskellige regioner, som nu arbejder på (igen i samarbejde med Parasport Danmark) at lave et landsdækkende kursus, hvor de danske instruktører i samarbejde med de udvalgte trænere fra Accra underviser repræsentanter for alle ti regioner i Ghana.

Det bidrager i bedste fald til at styrke organiseringen af handicapidrætten i Ghana. Det udfordrer de deltagendes demokratiopfattelser og samarbejdskompetencer og derved bliver organiseringen af sport og fysisk aktivitet et bidrag til den samlede kapacitetsopbygning, der i øvrigt pågår i Ghana. Perspektivet er, at disse trænere i fremtiden selv skal kunne forestå mindre lokale kurser rundt omkring i regionerne.

Historien fortæller heller ikke, at udøvelsen af kørestolsbasketball på Lebanon Park i Accra efterhånden har tiltrukket sig så megen opmærksomhed, at Ghanas landsholdtræner i basketball (for ikke-handicappede) har fattet interesse for kørestolsbasketball og flere lørdage er dukket op for at hjælpe til med træningen. Der er så stor interesse, at man nu overvejer at finde endnu et sted i byen, så træningen kan deles op. Derved bliver der sikkert også mindre afstand for nogle deltagere. 

Endnu et udsagn fra Ghana

Abdul-Aziz, som er den nyudnævnte formand for GSPDs sportsudvalg skriver i en mail bl.a. til os:

”In a bigger word, sports reduces poverty by empowering the disabled sports man or woman. An empowered person has a greater capacity, which in turn helps them to advance themselves in all aspects of life including economic, aside gender, participation and health issues which can be tackled through creativity (sports). The empowerment comes from the confidence they get from the feeling of being fit first of all as many disabled persons in Ghana can face discrimination from the societies they come from. For a significant number of disabled persons in Ghana, sports is the only
opportunity for them to come out of total isolation (imposed on some by their families as a result of their disabilities) to explore the world.
Some of the values we take from sports such as teamwork, fair play, leadership, hardworking, cooperation, and personal development make it a vehicle for development thus, helping to reduce poverty”.  

Bidrager handicapidrætten til afhjælpning af fattigdom?

Det spørgsmål vil vi på baggrund af ovenstående overlade til læseren selv at vurdere.

 


[1] Jf. Richter, K., Gaebler-Spira, D. og Mushett, C:  ”Sport and persons with spasticity of cerebral origin” Deleopmental Medicine and Child Neurology. London MacKeith

[2] Carol A. Mushett: Georgia State University, Department of Kinesiology and Health College of Education: “Increasing Opportunities for People with Disabilities in Developing Countries Through Sports” (abstract fra Paralympic Congress Atlanta 1996)

[3] F.eks. Bowe, F.G. (1990): ”Disabled and elderly people in the first, second, and third worlds”. International Journal of Rehabilitation Research, 13(1) s. 1-14 og Helander, E.A.S. “Prejudice and Dignity: An Introduction of Community Based Rehabilitation”. New York: United Nations 1993.

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster